Vélemény országos rendész gyűlések tartása és egy országos közrendészeti egyesület létesítése tárgyban 3.

A fővárosi államrendőrségnek már amúgy is lévén iskola helyisége, az használtathatnék fel, az országos rendészeti egyesület által felveendő rendőr közegek, oktatásának helyéül is.
Tudva azt, hogy a fővárosi államrendőrség főnöke közremüködését a rendészeti ügy előmozditása körül sohasem szokta megtagadni, sőt örömére szolgál ha ez irányban valamit tehet, azt hisszük, hogy az emlitett iskola helyiségnek használatát is a legkészségesebben megengedné sőt a mennyiben annak megengedése hatáskörét tulhaladná, ő maga tenne az engedély megadása iránt a m. kir. belügyministeriumnak előterjesztést.
Az egyes törvényhatóságok, az iskolába felveendő rendőr közegeik illetményeit, azok itt létezése alatt is kifizetvén, fenntartásuk semmi rendkivüli költséget nem igényelne.
Csakis az szolgálna tehát a törvényhatóságok némi hátrányára hogy egyes r. közegeiket nehány hóig nélkülözni lennének kénytelenek. Ezen veszteség azonban dúsan kárpótoltatnék az által, hogy nehány hó elmultával minden egyes törvényhatóság alaposan és szakszerüen kiképzett rendőr közegekkel birna, melyekkel ma – midőn különösen a megyéknél a rendőr közegek legnagyobb része kocsisokból és más az irás és olvasás mesterségében sem jártas egyénekből áll – éppen nem rendelkezik.
Oktatandók lennének az illető rendőr közegek:
a) A fogalmazásban oly mérvben, hogy a rendőri szolgálatnál előforduló irásbeli jelentéseket megszerkeszteni és kellő alakba foglalni tudják.
b) Az orvosi ismeretekben oly mértékben, hogy életveszélyeknél az orvos megérkeztéig az első segélyt nyujtani képesek legyenek.
c) A katonai ismeretekben, oly mértékben, hogy a katonás tisztelgésben, test tartásban, a ruházat és felszerelési czikkek tisztán tartásában, a fegyverrel való bánásban, végül nagyobb számbani együttes szolgálattétel alkalmával a legegyszerübb fordulatok véghez vitelében, teljes jártasságal birjanak.
d) A rendészeti ismeretekben oly mértékben, hogy a külső rendőri szolgálat minden ágát a legteljesebben ismerjék.
Önkényt értetik, hogy mindezekre nemcsak elméletileg, hanem főképpen gyakorlatilag lennének az illető rendőr közegek oktatandók, miért is, különösen a rendőri külső szolgálat alapos elsajátitása szempontjábol, az iskolában tartózkodásuk ideje alatt a fővárosi államrendőrséghez naponkénti nehány órai szolgálattétel végett beosztandók lennének, hasonlóul mint a budapesti államrendőrségnek nagyobb gyakorlat szerzés végett a világkiállitás tartama alatt Bécsbe küldött és az ottani cs. k. rendőrséghez beosztott tagjaival történt, kik a villágkiállitás ideje alatt a bécsi rendőrség egyenruháját is viselték.
A tulajdonképeni felügyeletet azonban ezen rendőrközegek felett az o. közr. egy. választmányi tagjai gyakorolnák. Ezek az oktatás alkalmával megjelennének s maguknak a helyes oktatásról és az egyes r. közegek mikénti haladásáról személyes tapasztalatukon alapuló meggyőződést szereznének és az illető törv. hatóságokat tapasztalataikról időnként értesitenék.
Az oktatás teljesitésére azt hiszem a fővárosi államrendőrségi oktató és első őrmester, de a rendőri tisztviselők közül is szivesen vállalkoznának, az orvosi ismeretekbeni oktatás ellátására pedig szintén kitűnő erő lenne megnyerhető.
Természetes dolog, hogy az oktatók némi tiszteletdijjal jutalmazandók lennének. – Tekintetbe véve azonban, hogy a rendőr-képző iskola felállitása egyébb költséget nem is igényelne és tekintetbe véve azt, hogy összesen 4 egyén az oktatást könnyen teljesithetné, – figyelembe véve végül, hogy az oktatók mindegyike 400-500 frt évi tiszteletdijjal bizonyosan megelégednék: az egész költség évi 2000 frtot tenne ki.
Ezen évi 2000 frtot tevő költséggel legkevesebb 400-500 rendőrközeg lenne évenként kiképezhető.
A jelzett kiadás a rendészeti egyesület által lenne fedezendő. – Természetes dolog azonban, hogy ily körülmények között midőn az emlitett egyesület a közönség javára ily hasznos szolgálatokat tenne, az egyesület tagjaivá a törvényhatóságok, az egyes községek, legfőképen pedig a városok is belépnének.
És ha ezek mindegyike csak évi 1-2 frt. tagsági dijt fizetne is, oly összeg jutna az egyesület pénztárába, melyből nemcsak a fent jelzett kiadás, hanem egyébb közrendészeti czélok is nagyban támogathatók és elősegithetők lennének.
Mindezeket csak azért hoztuk fel, hogy az országos rendészgyülés tartása és egy közrendészeti egyesület létesitése iránt tett javaslatunkat ezek által is indokoljuk.
Ha tehát azok, kik hivatva vannak mindezt létesiteni, javaslatunkat helyeslik, adjanak ennek kifejezést. Részünkről közremüködésünket ez eszme kivitelére előre is felajánljuk.

Forrás: Rendőrségi közlöny. – I. évf. 4. sz. (1878. nov. 20.), p. 27.

A cikk első része: http://rendorirodalom.hu/velemeny-orszagos-rendesz-gyulesek-tartasa-es-egy-orszagos-kozrendeszeti-egyesulet-letesitese-targyaban-1/

A cikk második része: http://rendorirodalom.hu/velemeny-orszagos-rendesz-gyulesek-tartasa-es-egy-orszagos-kozrendeszeti-egyesulet-letesitese-targyban-2/

teknős-abonyi

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük