Volt katonatisztekkel, jogvégzett férfiakkal önkéntesek módjára bánnak a rendőrtiszti tanfolyamon.

A hallgatók elkeseredett panaszai a rossz elhelyezés, altiszti fegyelmezés és hiányos berendezés ellen. – Emlékirat készül a bajok orvoslása érdekében.— Saját tudósitónktól. — Ezelőtt egy évvel felsőbb rendeletre létrehozták az Országos Rendőrtiszti Tanfolyamot. A tanfolyam szervezeti szabályzata kötelezővé tette mindazoknak, akik akár a tényleges állományú tisztikarból, akár más pályáról akarnak a rendőrtiszti pályára lépni, hogy […]

Kilián Zoltán: Búcsúzó a nyugalomba vonuló Laky Imrétől: az országos rendőrtiszti tanfolyam záróünnepsége

Szombaton, június 26-án volt az országos rendőrtiszti tanfolyam záróünnepsége és ennek az ünnepségnek keretében búcsúzott el a rendőri szolgálattól Laky Imre rendőrfőparancsnok. Laky Imre neve fogalom a rendőrtársadalomban és közismert a nagyközönség előtt is. Évtizedek óta ő volt a nagy rendőroktató. Előbb a budapesti rendőrség oktatásügyét szervezte meg, és mikor az állami rendőrség országos intézménnyé […]

Vélemény országos rendész gyűlések tartása és egy országos közrendészeti egyesület létesítése tárgyban 3.

A fővárosi államrendőrségnek már amúgy is lévén iskola helyisége, az használtathatnék fel, az országos rendészeti egyesület által felveendő rendőr közegek, oktatásának helyéül is.Tudva azt, hogy a fővárosi államrendőrség főnöke közremüködését a rendészeti ügy előmozditása körül sohasem szokta megtagadni, sőt örömére szolgál ha ez irányban valamit tehet, azt hisszük, hogy az emlitett iskola helyiségnek használatát is […]

Vélemény országos rendész gyűlések tartása és egy országos közrendészeti egyesület létesítése tárgyában 2.

Miként már jeleztük, az országos rendész gyűlés hasznosabb ténynyel nem kezdhetné meg működését, mintha egy országos közrendészeti egyesületet létesítene.Nem lehet czélunk ez alkalommal már, ez egyesület miként leendő szervezését vázolni, csakis arra szoritkozunk tehát, hogy felhozzunk egy némely körülményt, mely magában véve elegendő indokul szolgálhatna egy ily egyesület létesitésére.A többek közt ezen egyesület (illetve ennek […]

Laky Imre tankönyvének ismertetése

A vidéki rendőrség államosítása A rendőri intézmény Magyarországon nem mondható ideális szervezetnek. A fővárosi államrendőrség maga is csak félszervezet, mert nem állanak rendelkezésére azok az eszközök, a melyek a jó rendőrséget kvalifikálják. A vidéki községi rendőrségről pedig ne is beszéljünk. Hiszen éppen a községi rendőrségi szervezet, helyesebben szervezetlenség bajai voltak megindítói annak az ambíciónak, a […]

A szegedi rendőriskola

Követendő azon eljárás, amelyet az új szegedi rendőrfőkapitány Rainer József követ. Hivatalba lépése alkalmával napról napra tapasztalta, hogy a kellőleg ki nem képzett rendőrök milyen sok szabálytalanságot, durvaságot és ügyetlenséget követnek el. Ezért úgyszólván naponként tart rendőreinek egy órai oktatást s előadásából naponként rövid jegyzeteket készített, amelyek lassanként kérdésekből és feleletekből álló tankönyvvé kerekedtek ki. […]

Nagykárolyi rendőrtanfolyam (1914)

A helybeli rendőrségen folyó hó folyamán veszi kezdetét a rendőrlegénység elméleti oktatása. A tanfolyam feladata a legénységet hivatásának teljesítésénél szükséges ismeretekkel ellátni, így felöleli a tanfolyam a szükséges eljárásokat, jelentések készítését, beavatkozásoknál szükséges tudnivalókat stb. A tanfolyam órái hetenként kétszer, kedden és csütörtökön d. u. 5-6-ig tartatnak. Előadók lesznek dr. Falussy alkapitány, ki oktatási tanfolyamot […]