E. Gy.: Az országos rendőrség

Vidékről, setp. vége A kormány sohasem helyezett egyszerre annyi kész törvényjavaslatot kilátásba, mint a közelebbi országgyűlési ülésszak idényére.A múlt ülésszak végén kellemesen lepett meg a miniszterelnök azon kijelentése, melyben az országos és fővárosi rendőrség szervezése is legközelebb megvalósulandó reform reményeink közé soroztatott. Mennyi idő folyt le, mig e fontos dolog létesüléséhez ily közel (?) jutottunk! […]

Vélemény országos rendész gyűlések tartása és egy országos közrendészeti egyesület létesítése tárgyban 3.

A fővárosi államrendőrségnek már amúgy is lévén iskola helyisége, az használtathatnék fel, az országos rendészeti egyesület által felveendő rendőr közegek, oktatásának helyéül is.Tudva azt, hogy a fővárosi államrendőrség főnöke közremüködését a rendészeti ügy előmozditása körül sohasem szokta megtagadni, sőt örömére szolgál ha ez irányban valamit tehet, azt hisszük, hogy az emlitett iskola helyiségnek használatát is […]

Vélemény országos rendész gyűlések tartása és egy országos közrendészeti egyesület létesítése tárgyában 2.

Miként már jeleztük, az országos rendész gyűlés hasznosabb ténynyel nem kezdhetné meg működését, mintha egy országos közrendészeti egyesületet létesítene.Nem lehet czélunk ez alkalommal már, ez egyesület miként leendő szervezését vázolni, csakis arra szoritkozunk tehát, hogy felhozzunk egy némely körülményt, mely magában véve elegendő indokul szolgálhatna egy ily egyesület létesitésére.A többek közt ezen egyesület (illetve ennek […]

Vélemény országos rendész gyülések tartása és egy országos közrendészeti egyesület létesítése tárgyában 1.

Midőn a társulatok alakításának minden téreni elönyéről és jó hatásáról a számtalan virágzó és eredményesen működő különféle társulat már fényes bizonyitékokat szolgáltatott, elég lenne ezen példákra hivatkoznunk hogy a rendészeti téren müködők társulását is a közrendészeti ügyre előnyösnek ismerjük fel és meginditsunk egy mozgalmat, mely ezen társulást a rendészeti ügyel foglalkozók közt létesitse.Minthogy azonban eddig […]

A közrendészeti reform érdekében… (1877)

Közbiztonságunk Kell kenyér, kell pénz, kell posztó és kell sok mindenféle, a mi nélkül egyesek- s államul el nem lehetünk, de kell mindenek előtt élet- és vagyonbiztonság, biztonság nélkül az élet : félélet, vagyonunk : fele vagyon.S fajdalom, hogy közbiztonságunkban való hitünket a mindenfelől érkező rémhírek megingatták.A legvakmerőbb tolvajlások, rablógyilkosságok csaknem napirenden vannak annyira, hogy […]

Éjjeli orvosi szolgálat felállításának igénye 1876-ból

Azt halljuk, hogy fővárosi rendőrségünk Berlin és Páris mintájára, itt Budapesten is létesíteni akarja az éjjeli orvosi szolgálatot. Ez abból állana, hogy azon orvosok, kik határozott díj mellett éjjeli szolgálattevésre hajlandók, ennek kijelentésére felszólíttatnának ; a jelentkezők pedig a rendőrség által jegyzékbe foglalva tartatván, ekként az a hozzáfordulókat éjjel mindig biztosan utasíthatná orvosokhoz ; a […]