Rendőrségünk hiányai

Korunk társadalmi és ipari életének mindinkább élénkebbé és szövevényesbé váló mozgalma és szerkezete, szükségszerüleg hozza magával a rendészeti állam-tevékenység mindinkább tökélyesb alakban való kifejlődését és kiterjesztését. Egyrészről ugyanis avégből, hogy a mindennapi közélet és forgalom annyira szétágazó, surlódó és ellentétes érdekei, törekvései és tüneményei némi öszhangba hozathassanak, s a békés közlekedést, üzletet és érintkezést akadályozó vagy fenyegető mindennemü veszélyek elháritassanak; más részről meg azért, mert karöltve századunk műveltségének előhaladásával az állam feladatainak és teendőinek köre oly nagy mérvben tágult, hogy a közhatalom csak ugy felelhet meg hivatásának, ha közegeinek rendszerezett összevágó működésére támaszkodhat, különösen pedig egy oly hatósági műszerv fölött is rendelkezhet, amely a tevékenysége elé gördülő akadályokat ildomosan eltávolitja; a teendő intézkedéseknek előregondoskodólag utjait egyengeti; a kormányt és közigazgatási hatóságokat a mindennapi élet igényei és szükségei fölött felvilágositni segiti, a népélet minden jelentékenyebb mozzanatait figyelemmel kiséri; s egyáltalában minden kormányzati és jogszolgáltatási hatóságoknak kezére jár, és eljárásukban azokat segélyezi.

E körülmény és szükséglet vezetett a legujabb időkben arra, hogy a rendészet, még magukban a legelőrehaladtabb, sőt a legszélesb önkormányzati jogalapon nyugvó államokban is nagyobb elismerésre talál, és tüzetes figyelemre méltattatik. És e tünemény szóló tanusága annak, hogy a rendészet korántsem áll ellentétben az alkotmányos államszerkezettel, hogy a legszélesb alapu népszabadsági intézmények és politikai polgárjogok a rendészettel igenis megférők, s hogy azon (egyébb iránt teljesen jogosult) bizalmatlanság és idegenkedés, melylyel az ujabbkori absolutistikus állam, a szabadság minden igazi barátja es tisztelője által illettetett, nem a rendőri tevékenységet egyáltalában, hanem csak azon felszámithatlan sokaságu visszaéléseket, faggatásokat és erőszakoskodásokat illették, melyeknek a népélet egész a legujabb korig a rendőrségre támaszkodó autocratiai államszervezet, mindenbe elegyedés által ki volt téve.

A rendészet szükségességét az itt általánosságban előadottak által begyőzvén, röviden e fontos intézménynek hazánkbani hiányait kivántuk felsorolni. Egyik főhiányt hazánkban az képezi, hogy a rendészet nem kezeltetik egyöntetüleg, a sok egymástól tettleg függetlenül működő rendőrhatóságok működését nem sikeresiti öszhang, hanem mindegyik önállóan, közös vezéreszmék és elvek figyelmen kivül hagyásával végzi mindennapi teendőit. De főhiány hazánkban az, hogy nincs az összes alkotmányos államszervezettel öszhangzó tulajdonképeni policziai törvényhozásunk, amelynek alapján minden ez ügyre vonatkozó intézkedések és eljárási módozatok világosan szabályoztatnának, s a rendészeti hatóságoknak és tevékenységkörnek, minden többi közigazgatási és községkormányzati intézményekkel való viszonylata megállapitatnék.

Egyik további hiány, mi országos rendészetünk hatását gyengiti, a középkori maradványu kiváltságos osztályok iránti kiméletes eljárás, mit főleg abban látunk nyilvánulni, hogy minden rendőri intézkedéseknél az alsóbb osztályok irányában szigor, a felsőbb osztályok irányában pedig folytonos kimélet és elnézés divik, és ezáltal mig amaz osztálybeliek előtt gyűlöletes, emezek előtt pedig nevetséges intezménynyé válik.

Nincs végre hazai rendészetünkben megfigyelve azon főelv, hogy a rendészeti eljárás a közigazgatás minden egyébb ágaitól szigorun elkülönitendő, mert nemcsak hogy ezen igazgatási ügyszak sajátszerü igényei, jelleme és tulajdonai ezt igénylik, de az is követeli, hogy e hivatáskör alapos készültségű, s magukat ez egy irányban kiképzett műszerveket kiván. Hogy e hiányok mikép volnának pótolandók, és ez intézmény mi módon volna átalakitandó, alkalmilag bővebben fejtegetendjük.

Sz. F.

Forrás: Győri közlöny. – 12. évf. 64. sz. (1868. aug. 9.), p. 255.

teknős-abonyi

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük