Pichler Nándor: Nézetek a rendőrségről általában és különösen a fővárosi rendőrségről, III.

III.
A közbiztonsági rendőrség szervezetére irányadó maga az az ország és vidék, a melyben annak működnie kell. Például a vidéki rendőrségnek nálunk nagyobb nehézségekkel kellett megküzdenie, mint már országokban, mivel egymástól mértföldekre távol községek és puszták a tulajdon és vagyonellenes törekvéseknek ezer alkalmat és tág tért nyitnak; továbbá pórnépünk fejletlen műveltsége, a vagyon és közbiztonságot veszélyeztető egyének számát szaporítja, ide járul még a zabolátlanság stb. A vidéki rendőrség szervezetét fejtegetni ez alkalommal, felolvasásom rövid tartama tiltja, a városi rendőrség szervezetére térek tehát át.
A városi rendőrség szervezet és működése tekintve, hogy működésének nagyon ovatosnak, mondhatnám rejtőzve kell történnie és egyes közegei nagy felelősséget vállalnak magukra, iszonyú nehéz feladat; a rendőrnek kötelessége mindenek előtt feladatának fontosságát átérezni, hatáskörét és azzal együttjáró jogait, mindig azon tudattal szem előtt tartani, hogy a tételes törvény és emberi jog irányában felelősséggel tartozik; azon soha túl nem lépni, és arra ügyelni, hogy a legritkább esetben menjen el hatalma legvégsőbb pontjáig.
Ezen követelményeknek csakis értelmes és bizonyos fokig művelt egyének felelhetnek meg, minélfogva műveltség és iskoláztatás elkerülhetlen feltételek arra nézve, hogy valaki rendőr lehessen. Nézetem szerint a rendőrség igazgató hivatalnokaibak minden tekintetben tudományosabbnak kell lenniök, mint az itélő biráknak; mert míg a biró a törvényt és tényálladékot veszi itélete alapjául és pedig tanácsülésben, a rendőr számtalan esetnél minden anyag hiányával tettleg fellépni és egyedül működni kénytelen.
Miként már elkövetett törvénysértések nyomozásánál, úgy az azokat meggátolandó intézkedések alkalmával kénytelen a rendőrség a közbiztonság érdekében, egyes egyének szabadságkörét korlátolni. Hogy eme feladatnak jogsérelem nélkül eleget tegyen, széleskörű műveltség s tapasztalat, úgy nemkülönben emberismeret föltétlenül szükségeltetik; de legyen arról is gondoskodva, hogy minden egyes tagja a rendőrségnek tetteiről feleljen, úgy hogy a közönség túlkapások ellen biztosítva legyen. Reméljük, hogy az új törvény erről úgy, – mint egyébb szükséges követelményekről gondoskodand.

Pichler Nándor: Nézetek a rendőrségről általában és különösen a fővárosi rendőrségről. Budapest: Stolp Károly bizománya, 1876. (Felolvastatott a terézvárosi Klubban.)

teknős-abonyi