Molnár Lajos A közbiztonsági és rendészeti szolgálat a rendezett tanácsú városok területén c. munkájáról

Molnár Lajos szekszárdi rendőrkapitány, kinek képességeit a rendőri szakirodalom terén vidéki kollégái is elismerik, „A közbiztonsági és rendészeti szolgálat a rendezett tanácsú városok területén” címmel 31 oldal terjedelemben egy szakmunkát adott ki. A mű, mely tartalmánál fogva a közbiztonságot és közrendet helyes alapra van hivatva fektetni, a szakférfiak körében föltétlenül viszhangra fog találni, de szükséges, hogy azt első sorban az intéző körök tegyék beható tanulmányuk tárgyává. Molnár művében rámutat a rendőrség mai sanyarú és kezdetleges voltára és konstatálja, hogy az egyetlenegy törvényhatósági vagy rendezett tanácsú városban sem áll hivatása magaslatán és hogy mindkéthelyen egyhangúlag tagadják meg a rendőrség fejlődéséhez megkívántaié anyagi eszközöket, mert ez a város lakosságának megterheltetésével jár. Azt fejtegeti tehát, igen érdekfeszítően és világosan, hogy a közbiztonsági szolgálat, a közrend védelme önkormányzati teendő-e, vagy állami feladat. Természetesen oda konkludál, hogy a rend fenntartása és a közbiztonság védelme az ország egész területén állami feladat, mert a rend első sorban állami érdek. Az 1886. évi XXII. t.-c. a rendőrség kezelését a városok hatáskörébe utalta, azért, mert az államkincstár nem volt abban a helyzetben, hogy az összes városokat állami rendőrökkel lássa el. Kimutatja az 1881. évi III. t.-c. és az 1882. évi X. t.-c. alapján, mely szerint a rendezett tanácsú városokban a csendőrség nem a városok költségére, hanem az állam által a kincstár terhére állítandó fel. A rendőröket a székesfővárosi m. kir. államrendőrség kebelében levő központi iskolában kellene kiképezni a városok részére is s onnan kellene őket szolgálattételre beosztani, hasznavehetőségük és nyelvismeretük szerint. Molnár művét a rendőrség államosításának mielőbbi megvalósulása reményében fejezi be, mert csak igy látja biztositottnak a városok haladását, fejlődését, és jólétét. – A közbiztonság mai szégyenletes állapotát tényleg csak a rendőrség államosításával lehet megszüntetni. Jól szervezett és kiképzett rendőrséget csak az államnak áll módjában előállítani, annál is. inkább, mivel az tetemes költséggel jár, mit az amúgy is magas pótadóval küzdő városok elbírni nem képesek. Miután a közbiztonság és közrend fontosságához, valamint ahhoz, hogy az állami feladat, kétség nem fér, ha nagy áldozatok árán is, kell, hogy az államnak ez a legfontosabb teendői közé tartozzék. Dicséretes munkát végzett tehát Molnár Lajos rendőrkapitány akkor, midőn nagyfontosságu művét, mely nagy szakképzettségre és buzgóságra vall, a nyilvánosságra hozta.

Forrás: Tolnamegyei közlöny. – XXXIV. évf. 39. sz. (1906. szept. 27.), p. 4.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/TolnamegyeiKozlony_1906/?pg=323&layout=s

teknős-abonyi

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük