Makó közbiztonságáról

Diós Sándor Makó népéletét bemutató, 1975 novemberében született kéziratában olvasható az alábbi fejezet: Makó közbiztonságára a századforduló idején nyolc városi rendőr meg egy rendőrbiztos vigyázott. Ezeknek sok dolguk volt. A rendőröknek kék posztó, piros zsinóros egyenruhájuk volt. Magas tetejű fövegjük. Oldalukon hosszú, könnyű lovassági kard volt. Parancsnokuk a rendőrkapitány. A rendőrbiztos civilben járt. Az akkori […]

Forster József: Haladjunk tovább

Lapunk mult számában jeleztem a kórt, mely rendőrügyünk egészséges fejlődését gátolja, most körvonalazni kivánom azon okokat, melyek a jelzett betegséget, – a hivatalos hatalommali üzérkedést előidézték, és azt fenntartják.Ezen okok között első helyet foglalnak el azon rendőri szabályok, melyek az állampolgárt személyes szabadságának gyakorlatában boszszantólag gátolják, és őtet, mint kiskorut, gyámság alá helyezik, a nélkül, […]

Csepy Pál: Országos rendőrség

Minden kornak meg van a maga követelménye, mely elől kitérnünk nem szabad, ha csak hátra maradni nem akarunk; nincs oly intézmény mely változásnak ne volna alá vetve, a mi tegnap jó volt, ma már rosz, tarthatatlan, a mi egykor kielégítő volt, ma már nem csak hogy elégtelen, de hátrányos is, aki az idővel nem halad […]

A rendészeti iskola felállításának szükségessége 1870-ből

Több izben emeltem már szót egy rendészeti iskola felállítása végett; – azonban ugy látszik, hogy vagy annak szükséges volta, vagy az ügy fontossága nem részesül kellő figyelemben. Miután pedig hosszas tapasztalataim meggyőztek arról, hogy bármily rendszerre alapittassék is a rendőrség ujjászervezése, ez csak akkor fog megfelelni hivatásának, ha a rendőri közegek a rendészeti tudományban elméletileg […]

Tévedés…

Debreczenben egy fiatal házasember kénytelen volt tanyájára kimenni, és mint nejének mondá pár napig ott marad. Azonban utközben beesteledvén észrevette, hogy igen szellős ruhadarab a gatya s ezért nadrágát nejétől elkérendő visszatért. Már elaludt nejét fölvervén az ablakon a szükségelt ruhadarabot kikérte mit az át is adott. De képzelheti a férj bámulatát midőn másnap reggel […]

Új típusú bűncselekmény: velocipéde lopás

A „Liberté”-nek vasárnap ide érkezett számában arról értesülünk, hogy a Szajnaváros egy uj tolvajspecialitással többet bir. – Ugyanis egy fiatal ember beállit bizonyos előkelő velocipéde árusnál, itt kiválasztja magának a lehető legkényelmesebb és legelegánsabb velocipédek egyikét, ezután engedelmet kérve a kereskedőtől annak megpróbálására, mert vevő nem igen próbálgatott eddigelé ilynemű jármüvőn haladni, felült a bolt […]

Májleves…

A Közbiztonság Mutatványlapjának megjelenésekor, 1869 júliusában, a szerkesztő Forster József még nem gondolhatta, hogy egyszer majd számára is aktualitása lesz a Vegyesek rovatban megjelent Májleves című rövid írásnak. Miután a lap több alkalommal is igen keményre sikeredett kritikát fogalmazott meg a pesti rendőrség és akkori vezetője, Thaisz Elek főkapitány ellen, 1870-ben az elkövetett sajtóvétség miatt […]

Az első – a Közbiztonság

Az első, teljes terjedelmében magyar nyelvű rendőrségi lap 1869. július-augusztusában látta meg a napvilágot Közbiztonság: rendészeti elméleti és tapasztalati ismereteket terjesztő heti szak-közlöny címmel. A mérföldkőnek számító lapindítás Forster József (1831-1875) nevéhez fűződik. Mivel Forster igen fontosnak tartotta a rendészeti ismeretek terjesztésének gondolatát, ezért ennek érdekében először