A rendőrmuzeum

A fővárosi államrendőrség muzeumának ügyét egyelőre még pihentetik. A terv az volt, hogy a főkapitányi állás betöltése után azonnal napirendre tüzetik, ez azonban a kiállításra való nagy készülődés miatt lehetetlen. A kérdésről a főkapitány a nyár folyamán referáltat s akkor meg is oldják. A muzeum felállítása tehát az őszre várható. Forrás: Fővárosi lapok. – XXXIII. […]

A szegedi rendőriskola

Követendő azon eljárás, amelyet az új szegedi rendőrfőkapitány Rainer József követ. Hivatalba lépése alkalmával napról napra tapasztalta, hogy a kellőleg ki nem képzett rendőrök milyen sok szabálytalanságot, durvaságot és ügyetlenséget követnek el. Ezért úgyszólván naponként tart rendőreinek egy órai oktatást s előadásából naponként rövid jegyzeteket készített, amelyek lassanként kérdésekből és feleletekből álló tankönyvvé kerekedtek ki. […]

Hatszáznyolcvanöt gazember

Egy vaskos, szépkötésü könyvvel prezentelte meg május elseji ajándékul a Budapest székesfővárosi magy. kir. államrendőrség főkapitánya Pécs város rendőrségét. A mily csinos a vaskos könyv külseje, oly tartalmas a belseje is, mert nem kevesebb, mint 685 gazembernek a fotográfiája van benne. Egy egy oldalon legtöbbnyire 9 arckép ékeskedik s mindegyik számmal és külön jelzéssel van […]