Beköszöntő – új lap indul Magyar rendőr néven

Az 1934. október 15-én induló Magyar rendőr szerkesztőbizottságának beköszönő szavai az első számból: Beköszöntő Ez a lap, melyet most szárnyra bocsátunk, régóta érzett hiányt hivatott pótolni. A magyar rendőrség tisztviselői karának és derék őrszemélyzetének körében mind fokozatosabban tört utat az a lelki és szellemi vágy, hogy hiteltérdemlő forrásból értesüljön a hivatása körébe vágó eseményekről, a […]

Pichler Nándor: Nézetek a rendőrségről általában és különösen a fővárosi rendőrségről, V.

V.Legyen szabad még nézeteimnek kifejezést adni a hozandó rendőrtörvényről. Mint a rendőrjog elméleti meghatározásánál láttuk, két osztályt képez az. A rendőrség tudniillik, mint a törvényszék végrehajtó közege müködik és ekkor jogügyi, vagy pedig önállóan lép fel, mint a közbátorság őre, és ekkor közbiztonsági rendőrség. A jogügyi rendőrség működésének kijelölése, mivel ez alkalommal a rendőrparancs végrehajtója […]

Pichler Nándor: Nézetek a rendőrségről általában és különösen a fővárosi rendőrségről IV.

IV.Minden rendőrség legfontosabb tényezője az eljáró személyzet. Miután Angliát már egy ízben említém, engedjék még felemlítenem, miszerint ott az eljáró személyzet a legnagyobb részben elszegényedett, de becsületes egyénekből áll. Az állam, mely ezeket alkalmazásuk által családostól fenntartja, művelt elemekből álló rendőrökből csapatot nyer rendelkezésére, kik a helyi viszonyok tiszta fogalmával birnak, művelt és humanus fellépésük […]

Pichler Nándor: Nézetek a rendőrségről általában és különösen a fővárosi rendőrségről, III.

III.A közbiztonsági rendőrség szervezetére irányadó maga az az ország és vidék, a melyben annak működnie kell. Például a vidéki rendőrségnek nálunk nagyobb nehézségekkel kellett megküzdenie, mint már országokban, mivel egymástól mértföldekre távol községek és puszták a tulajdon és vagyonellenes törekvéseknek ezer alkalmat és tág tért nyitnak; továbbá pórnépünk fejletlen műveltsége, a vagyon és közbiztonságot veszélyeztető […]

Pichler Nándor: Nézetek a rendőrségről általában és különösen a fővárosi rendőrségről, II.

II.A közigazgatási rendőrség elemei: a szabad rendelkezés joga, a rendőri eljárás és a felelősség oly intézkedésekre nézve, melyek az egyéni szabadságot ténylegesen megszorítják.Majdnem lehetetlen a közéletben az ártalmast az ártalmatlantól megkülönböztetni, minélfogva helytelen mindazon intézkedéseket előlegesen tényleg és elvontan megtenni, melyek a veszély elhárítását és feltartóztatását eszközölnék; ebből kifolyólag legtöbb esetben a közbelépés a rendőri […]

Pichler Nándor: Nézetek a rendőrségről általában és különösen a fővárosi rendőrségről, I.

Az alkotmányos élet egyik legszebb attributuma azon nagy horderejű jog, melynek alapján minden állampolgár jogot nyer közvetlenül befolyni a törvényhozók választásába, kik hivatva vannak az államhajót minden veszélyes és vészthozó szirt kikerülésével magasztos céljaihoz vezérelni.Hogy pedig eme jognak kellőkép megfelelhessenek, legszigorúbb kötelességünk józan tekintettel kiterjeszteni figyelmünket mindazokra, a mik úgy törvényhozásilag, mint hatóságilag a beligazgatásra, […]

A rendőrjog rendezésének szükségessége

A m. kir. ministeriumnak a rendőrség államosításáról szóló 5047/919. M. E. sz. rendelete, továbbá a m. kir. belügyministernek az állami rendőrség ügyintéző hatásköréről szóló, a 3000/920. B. M. számú rendelet mellékleteként megjelent 90.089/919. B. M. sz. rendelete helyes perspektívába helyezi azokat a feladatokat, amelyek ellátása az államosított rendőrség feladata. De ezek a rendeletek, főkép az […]

Molnár Lajos A közbiztonsági és rendészeti szolgálat a rendezett tanácsú városok területén c. munkájáról

Molnár Lajos szekszárdi rendőrkapitány, kinek képességeit a rendőri szakirodalom terén vidéki kollégái is elismerik, “A közbiztonsági és rendészeti szolgálat a rendezett tanácsú városok területén” címmel 31 oldal terjedelemben egy szakmunkát adott ki. A mű, mely tartalmánál fogva a közbiztonságot és közrendet helyes alapra van hivatva fektetni, a szakférfiak körében föltétlenül viszhangra fog találni, de szükséges, […]

E. Gy.: Az országos rendőrség

Vidékről, setp. vége A kormány sohasem helyezett egyszerre annyi kész törvényjavaslatot kilátásba, mint a közelebbi országgyűlési ülésszak idényére.A múlt ülésszak végén kellemesen lepett meg a miniszterelnök azon kijelentése, melyben az országos és fővárosi rendőrség szervezése is legközelebb megvalósulandó reform reményeink közé soroztatott. Mennyi idő folyt le, mig e fontos dolog létesüléséhez ily közel (?) jutottunk! […]