Milyen legyen a magyar rendőri szaklap?: a „Magyar Rendőr” körkérdése a magyar rendőrség vezető tisztviselőihez (1934)

A független, nívós, minden ízében szakszerű és a mai kor igényeinek megfelelő magyar rendőrségi szakfolyóirat régi óhaja és kívánsága a magyar rendőrtestület egyetemének. A „Magyar Rendőr” ezt a szükségletet igyekszik kielégíteni. Folyóiratunk vezetőhelyén kifejtettük célkitűzésünket, feladatunkat és terveinket, a gyakorlati kivitel tekintetében azonban, mindjárt a lap első számában, megszólaltatjuk a legilletékesebbeket.A „Magyar Rendőr” szerkesztősége körkérdéssel […]

Beköszöntő – új lap indul Magyar rendőr néven

Az 1934. október 15-én induló Magyar rendőr szerkesztőbizottságának beköszönő szavai az első számból: Beköszöntő Ez a lap, melyet most szárnyra bocsátunk, régóta érzett hiányt hivatott pótolni. A magyar rendőrség tisztviselői karának és derék őrszemélyzetének körében mind fokozatosabban tört utat az a lelki és szellemi vágy, hogy hiteltérdemlő forrásból értesüljön a hivatása körébe vágó eseményekről, a […]

Ernyes Mihály: Akik a Magyar Királyi Rendőrség vidéki főkapitányai voltak, 1932-1944 (2020)

Ernyes Mihály az 1931-ben létrehozott Magyar Királyi Rendőrség Vidéki Rendőr-főkapitányságának 9 vezetőjét mutatja be írásában, a szervezet 1932-1944-ig terjedő időszakának vonatkozásában. Az igen komoly hivatkozási apparátussal rendelkező tanulmány először a szervezet történetét ismerteti, majd bemutatja Baksa János, Buócz Béla, Éliássy Sándor, Folyovich József, Ghyczy Tihamér, Halász Elemér, Jeszenszky Andor, Oroszlány Endre és Zankó Géza életrajzát, […]

Pichler Nándor: Nézetek a rendőrségről általában és különösen a fővárosi rendőrségről, V.

V.Legyen szabad még nézeteimnek kifejezést adni a hozandó rendőrtörvényről. Mint a rendőrjog elméleti meghatározásánál láttuk, két osztályt képez az. A rendőrség tudniillik, mint a törvényszék végrehajtó közege müködik és ekkor jogügyi, vagy pedig önállóan lép fel, mint a közbátorság őre, és ekkor közbiztonsági rendőrség. A jogügyi rendőrség működésének kijelölése, mivel ez alkalommal a rendőrparancs végrehajtója […]

Pichler Nándor: Nézetek a rendőrségről általában és különösen a fővárosi rendőrségről IV.

IV.Minden rendőrség legfontosabb tényezője az eljáró személyzet. Miután Angliát már egy ízben említém, engedjék még felemlítenem, miszerint ott az eljáró személyzet a legnagyobb részben elszegényedett, de becsületes egyénekből áll. Az állam, mely ezeket alkalmazásuk által családostól fenntartja, művelt elemekből álló rendőrökből csapatot nyer rendelkezésére, kik a helyi viszonyok tiszta fogalmával birnak, művelt és humanus fellépésük […]

Pichler Nándor: Nézetek a rendőrségről általában és különösen a fővárosi rendőrségről, III.

III.A közbiztonsági rendőrség szervezetére irányadó maga az az ország és vidék, a melyben annak működnie kell. Például a vidéki rendőrségnek nálunk nagyobb nehézségekkel kellett megküzdenie, mint már országokban, mivel egymástól mértföldekre távol községek és puszták a tulajdon és vagyonellenes törekvéseknek ezer alkalmat és tág tért nyitnak; továbbá pórnépünk fejletlen műveltsége, a vagyon és közbiztonságot veszélyeztető […]

Pichler Nándor: Nézetek a rendőrségről általában és különösen a fővárosi rendőrségről, II.

II.A közigazgatási rendőrség elemei: a szabad rendelkezés joga, a rendőri eljárás és a felelősség oly intézkedésekre nézve, melyek az egyéni szabadságot ténylegesen megszorítják.Majdnem lehetetlen a közéletben az ártalmast az ártalmatlantól megkülönböztetni, minélfogva helytelen mindazon intézkedéseket előlegesen tényleg és elvontan megtenni, melyek a veszély elhárítását és feltartóztatását eszközölnék; ebből kifolyólag legtöbb esetben a közbelépés a rendőri […]

Pichler Nándor: Nézetek a rendőrségről általában és különösen a fővárosi rendőrségről, I.

Az alkotmányos élet egyik legszebb attributuma azon nagy horderejű jog, melynek alapján minden állampolgár jogot nyer közvetlenül befolyni a törvényhozók választásába, kik hivatva vannak az államhajót minden veszélyes és vészthozó szirt kikerülésével magasztos céljaihoz vezérelni.Hogy pedig eme jognak kellőkép megfelelhessenek, legszigorúbb kötelességünk józan tekintettel kiterjeszteni figyelmünket mindazokra, a mik úgy törvényhozásilag, mint hatóságilag a beligazgatásra, […]

A rendőrjog rendezésének szükségessége

A m. kir. ministeriumnak a rendőrség államosításáról szóló 5047/919. M. E. sz. rendelete, továbbá a m. kir. belügyministernek az állami rendőrség ügyintéző hatásköréről szóló, a 3000/920. B. M. számú rendelet mellékleteként megjelent 90.089/919. B. M. sz. rendelete helyes perspektívába helyezi azokat a feladatokat, amelyek ellátása az államosított rendőrség feladata. De ezek a rendeletek, főkép az […]