Ágoston József: A rendőr olvasmánya

Az olvasás nem lehet idegen egyetlen magyar rendőrnek sem és szükségesnek tartom felhívni a figyelmet arra, hogyha a rendőr munkával megkeresett illetményeiből könyvet vásárol, ne költse pénzét haszontalan fércmunkára, hanem törekedjék arra, hogy kiváló magyar írók értékálló remekeihez jusson.
Köztudomású, hogy a magyarság ma is állandó küzdelemben él és élet-halálharcot vív a megfojtására törekvő ellenséges mozgalmakkal szemben. Ebben a küzdelemben sikeresen csak kellő felkészültséggel vehet részt minden magyar. A magyar könyvet vásárló magyar rendőr minden egyes könyvével ezt a nemes küzdelmet segíti diadalra s annak minden beidegzett sorával bástyát emel nemzeti nyelvünk és irodalmunk fellegvárának.
A rendőr nem idegenkedhetik az olvasástól. Nekünk, a magyar béke és közrend letéteményeseinek itt is meg kell állnunk a helyünket. Ezért a következőket ajánlom bajtársaim figyelmébe. Minden könyvet gondosan válogassunk meg s ne a könyv hangzatos címe, vastagsága késztessen vásárlásra, hanem kezdjük a válogatást az író nevén, mert jó könyvet csak jó íróktól remélhetünk. Nagy írók kiváló munkáit olvasni annyi, mint az íróval társalogni, élettapasztalatait, tanításait felszívni, magunkévá tenni. A jó könyv önzetlen jóbarát jóban és rosszban egyaránt. Csak jó könyvekkel pótolhatjuk azt, ami életünkből az iskoláztatás hiánya, vagy elégtelensége miatt elmaradt.
Ne keressünk hangzatos külföldi műveket. A magyar írók nemzetközi viszonylatban is az első sorban vannak, maradjunk meg tehát náluk s amíg műveiket alaposan nem ismerjük, ne kísérletezzünk idegen írók munkáival. Aki a magyar könyvek tömegében kellő tájékozódáshoz kíván jutni, annak azt ajánlom, mindenekelőtt tanulmányozza át a magyar irodalomtörténetet s ezzel máris biztosíthatja magát az ellen, hogy silány, lélekmérgező és erkölcsrontó fércmunkákra költse a pénzét. Ha anyagi helyzetünk ezt nem engedné meg, tiszti elöljáróink mindig szeretettel lesznek ily tekintetben segítségünkre.
Mindenekelőtt ismerkedjünk meg a magyar nemzet történetével, aminél értékesebb, érdekesebb és tanulságosabb olvasmányt nem is tudnék rendőrtársaimnak ajánlani. Ezután következnék a nép- és földrajzi leírások, útleírások, a magyar népművészetek, egyházi és vallásos történetek a vallás és hit minden ágából. Közbe iktassunk be egy-egy szépirodalmi munkát, történelmi és társadalmi regényeket. Körülbelül ezek lennének azok a művek, melyek a célszerű önművelés alapját képezhetik.
Az olvasottság megszünteti a félszegséget, megtanít a könnyed, kellemes társalgásra s olyan tájékozottságot biztosít, hogy a rendőr a legválogatottabb társaságban is megtalálja majd a helyét.
A jó könyv – hangsúlyozom – a szellemi, lelki és erkölcsi erő kiapadhatatlan kútforrása, mely kihatással van gondolkodásunkra, felfogásunkra és egész jellemünkre. A jó könyv nemcsak jó tanácsokkal lát el bennünket, hanem hozzájuttat a leghatalmasabb fegyverhez: a tudás fegyveréhez. Élesíti értelmünket, gazdagítja szókincsünket, kicsiszolja beszédünket és felemeli írásbeli készségünket. A jó könyv a tudás, a tudás pedig hatalom. Amilyen ártalmas lehet egy rosszul megválogatott könyv hatása, épp oly igaz barátunk a jó könyv, ami felvidít, megkönnyeztet, vigasztal, gyönyörködtet s amellett tanít, nevel s olyan értékkel ruház fel bennünket, ami nélkül nehezen állhatnók meg helyünket.
Végezetül még csak annyit, hogy igyekezzünk jó, lehetőleg új kötésű könyveket beszerezni s ne vigyük otthonunkba az elnyütt, piszkos és esetleg betegségeket is terjesztő könyveket. Könyveinket se ne kérjük, se ne adjuk kölcsön. Becsüljük meg a könyvet, tartsuk rendben és tisztán: hozzáértő ember a könyveink állapotáról leolvassa a jellemünket is.

Ágoston József – rendőrfőtörzsőrm. (Budapest)

Forrás: Magyar rendőr. – II. évf. 17. sz. (1935. szept. 1.), p. 16.

teknős-abonyi